header-hatter-2
Figyelmeztetés
  • JUser: :_load: Nem tölthető be 63 azonosítóval rendelkező felhasználó.

Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma

Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma

I. Általános előírások
1. Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi elemei a tervezés tárgyától függően:
a) írásos munkarészek különösen:
aa) tartalomjegyzék,
ab) tervezési program,
ac) műszaki leírás,
ad) szakvélemény,
b) rajzi munkarészek különösen:
ba) ingatlan-nyilvántartási térképmásolat,
bb) a tervez.
által készített helyszínrajz,
bc) szükség szerint alapozási terv,
bd) vízszintes alaprajz (szükség szerint belsőépítészeti funkcionális alaprajzi kiegészítéssel),
be) függőleges metszetrajz a javasolt rétegrend feltüntetésével,
bf) az építmény különböz.
irányokból látható küls.
nézeteit ábrázoló nézetrajz (homlokzat),
bg) szakági terv szükség szerint,
bh) üzemeléstechnológiai terv szükség szerint,
c) egyéb munkarészek lehetnek:
ca) fotó,
cb) utcakép,
cc) makett,
cd) látványterv,
ce) álcázási terv,
cf) kilátási-rálátási terv,
d) a tartószerkezeti dokumentáció a tartószerkezet alábbi elemeiről tartalmaz írásos és/vagy rajzi
munkarészeket:
da) alapozás,
db) teherhordó falak és pillérek,
dc) monolit és előre gyártott födémek és azok elemei (lemezek, gerendák, koszorúk, kiváltók stb.)
dd) szintek áthidalására szolgáló szerkezetek (lépcső, rámpa stb.).

2. Tartószerkezet: olyan építményszerkezet, szerkezeti elem, amelynek feladata az erhatások felvétele és
továbbítása (pl. a talajra). A tartószerkezet az építmény „ertani vázát" alkotja, ezért ertani (statikai) tervezéssel
az egyensúly megtartására úgy kell méretezni, hogy a várható hatások (terhek) következtében a megengedett
mértéket meghaladó mérték.
elmozdulás, törés, repedés, folyás ne keletkezzék.
3. A tartószerkezeti mszaki leírás a tervezett tartószerkezet jellemzit tartalmazza. Készülhet a
tartószerkezeti terv kiegészítéseként, és önállóan, ha egyedül ez adja meg a tervezett építmény
tartószerkezetének leírását, jellemzit. A tartószerkezeti mszaki leírás tartalmaz minden olyan fontos jellemzt,
amelyet a tervez.
a szerkezet megtervezésénél figyelembe vett, illetve amelyet a kivitelezés során be kell tartani,
így különösen:
a) a szerkezet alapvet.
rendszerének leírása,
b) az alkalmazott számítási modell,
c) a szerkezet típusa, méretei,
d) a társtervezk által megadott adatszolgáltatás (talajmechanika, gépészet stb.).


4. Közhasználatú építmény esetén a helyszínrajzon és a vonatkozó tervlapokon méretadatok megadásával
ábrázolni kell az akadálymentes és biztonságos közlekedési lehetséget biztosító megoldásokat a telek
közterületi csatlakozási pontjától az épület bejáratáig.
5. Zártsorú beépítés esetén a szomszédos, meglév.
épületek feltárás útján meghatározott alapsíkjának
megadásán túlmenen meg kell tervezni a meglév.
épületek szükséges alap-megersítésének megoldását is.
6. Az építési tevékenységgel érintett telken, ha az építési tevékenység a telek természetes terepviszonyainak a
megváltoztatását is eredményezi, a csapadékvíz-elvezetésének mszaki megoldását is ábrázolni kell. A telek
természetes terepviszonyának feltöltéssel vagy terepbevágással történ.
megváltoztatása esetén a telek eredeti és

a megváltoztatott, végleges állapotát a terep szintmagasságának ábrázolásával méretezett terepmetszeten kell
bemutatni.

7. Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai -a különböz.
szintmagasságok egyértelm.
jelölésével -a dokumentációban összevonhatók. Több szakaszra bontott építkezés esetében az egyes
megvalósulási szakaszokat a tervrajzokon egyértelmen jelölni kell.
8. Mszaki leírás
Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapokat kiegészít.
információkat, valamint
a) az építmény (építményrész) -külön jogszabály szerinti számítási -értékét (számított építményérték),
b) a teljes építmény eredeti rendeltetését, valamint az átalakított építmény új rendeltetését, üzemeltetési
technológiáját,

c) a telekre, a tervezett és a meglév.
építményekre vonatkozó jogszabályban elírt paraméterek (a telek
beépített területe, beépített területek aránya a zöldfelülethez, építménymagasság, építmények egymástól való
távolsága, el-, hátsó-, oldalkertek mérete, tervezett épület energetikai értéke) meghatározását,

d) a tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi, hszigetelési,
munkavédelmi stb. megoldásokat, az energetikai követelmények kielégítésének módját,

e) a közlekedési útvonalak akadálymentesítését, továbbá

f) jogszabályban meghatározott esetekben az építménybe betervezett építési anyagok, berendezések,
szerkezetek megfelelségi engedélyére, illetve ÉME engedélyre történ.
hivatkozást,

g) a szakhatóságok által kért további információkat és az építési tevékenység környezetre gyakorolt hatását,

h) az égéstermék-elvezetés megoldásának részletes leírását és indoklását,

i) a 28. § (5) bekezdés e) pontjában meghatározott esetekben a telek közúti csatlakozása kialakításának

módját, megfelelségét, a tervezett rendeltetés forgalomvonzó hatását, a közlekedésbiztonsági követelmények
érvényre juttatásának módját.

9. Az egyes építmények, építési tevékenységek engedélyezéséhez eljárási fajtánként szükséges építészetim
szaki tervdokumentáció meghatározásánál
a) a 150 m2 bruttó alapterület.
és két beépített szint.
vagy

b) 1000 m3 térfogatú vagy

c) 10,0 m-es építménymagasságú vagy

d) 5,4 m-es szerkezeti nyílásméret.
(falköz, oszlopköz)
építményt, építményrészt alapesetnek tekintjük.

10. Látványterv
A látványterv tartalmazza a jelenlegi és a tervezett településképi és tájállapotot több nézpontból rögzít.
fotódokumentációt (fotómontázst, makettfotót) a tervezett építmény által megváltoztatott tájkép, utcakép
kiterjedésébl következ, azt kellen szemléltet.
méretarányban, égtájjelöléssel.

11. Az építészeti-mszaki dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben kell elkészíteni, amely a
megértéséhez, az engedélyezéshez, a kivitelezési dokumentáció elkészítéséhez szükséges (a dokumentáció egyes
munkarészeinek léptékére, kidolgozottsági szintjére a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara
vonatkozó szabályzatában foglaltak irányadóak).
12. A dokumentáció szöveges és rajzi részekbl, valamint mellékletekbl áll, de kiegészülhet (illetve
esetenként kötelez.
része) fotódokumentációval, fotómontázzsal, makettel stb. A dokumentáció része a tervezési
program.
13. Az adott anyag vagy szerkezet jelölésére vonatkozó hatályos szabvány hiányában egyedileg
meghatározott, egyértelm.
jelkulcsot kell alkalmazni.
14. Több szakaszra bontott építkezés esetében az egyes megvalósulási szakaszokat a tervlapokon
egyértelmen jelölni kell.
15. A tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt nem tartalmazó
tervdokumentáció-részek elhagyhatók.
II. Elvi engedélyezési dokumentáció

Több kérdés együttes tisztázására szolgáló elvi engedélyezési kérelem esetén a dokumentáció tartalmára
vonatkozókat összesíteni kell. Nem szükséges statikus dokumentáció. Veszélyes építmény-üzem, veszélyes
környezet esetén a veszélyek elhárítására is utaló mszaki leírás szükséges.

1. A telek beépítésével kapcsolatos követelmények tisztázására szolgáló elvi építési engedélyezési
dokumentációnak szükség szerint az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot,

b) a tervez.
által készített helyszínrajzot

ba) égtájjelöléssel,

bb) 10 százaléknál nagyobb lejtés.
terület esetében az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal,

bc) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos -az ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) -telkek
és az azokon -a tervezett építmény tztávolságán belül elhelyezked.
-meglév.
és tervezett valamennyi
építmény méretarányos körvonalrajzával,

bd) a tervezett beépítettségre jellemz.
mutatószámokkal (beépítési százalék, építménymagasság stb.),

be) a tervezett építmény személy-és gépkocsiforgalmi be-és kijáratainak, valamint a gépkocsik telken belüli

elhelyezésének jelölésével.

2. A településképi és építészeti követelmények (építészeti megjelenítés környezetbe illeszkedése) tisztázására
szolgáló elvi építési engedélyezési tervdokumentációt a tervezett építmény környezetbe illesztésének,
megjelenésének (tömegformálásának, tetkialakításának, homlokzatképzésének, színezésének) bemutatása
érdekében a tervezett építmény jellegétl függen szükség szerint legalább 1:200 méretarányú, az építmény
részét vagy egészét bemutató alaprajz(ok)ból, homlokzat(ok)ból, metszet(ek)bl, továbbá mszaki leírásokból és
részletrajzokból, tömegvázlatból, fotómontázsból, makettfotóból vagy utcaképbl kell összeállítani.
3. A memléki, régészeti, természet-és környezetvédelmi, valamint életvédelmi, tzvédelmi követelményeket
is érint.
(szakhatósági követelmények tisztázása) elvi építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmát az
építésügyi hatóság által meghatározottakon túl az érintett szakhatóságok -építésügyi hatósági engedélyezési
eljárást megelz.
tervezi egyeztetés során -a felvetett szakkérdés tisztázásához szükséges mértéknek
megfelelen határozzák meg.
4. A mszaki követelményeket elzetesen tisztázó -az építményekkel kapcsolatos országos szakmai
követelmények jogszabályban meghatározott elírásaitól eltér.
mszaki megoldások alkalmazhatóságára
irányuló -elvi építési engedélyezési tervdokumentációt az adott mszaki kérdés tisztázására elégséges
részletezettség.
tervrajzokból és mszaki leírásokból kell összeállítani.
III. Építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció
1. Tartószerkezeti mszaki leírás szükséges új építmény építése esetén (a tervez.
által elkészített igazoló
tartószerkezeti mszaki számítást az építésügyi hatósági engedély-kérelemhez benyújtani nem szükséges).
Meglév.
építményt érint.
építési tevékenység esetén az építészeti-mszaki tervdokumentáció minden méret.
építménytípusnál tartalmaz:
a) tartószerkezeti mszaki leírást és

b) szakérti véleményt

ba) az idvel változó (romló) jellemzj.
anyagból készült, 50 évnél idsebb tartószerkezetekrl (pl. fa,
salakbeton, bauxitbeton stb.),

bb) az épület összes építési tevékenységgel, illetve tehernövekedéssel érintett függleges és vízszintes
teherhordó szerkezetére, valamint a meglév.
teherhordó szerkezetek megfelelségére, illetve megersítésére
vonatkozó, az elemek beazonosítását is biztosító, tartószerkezeti megoldásokról.

2. Talajmechanikai szakvélemény kell
a) a négy beépített szintnél nagyobb vagy
b) a 10 m-es építménymagasságnál magasabb vagy
c) az 1000 m2-nél nagyobb alapterület.
vagy

d) a 7,0 m-nél nagyobb szerkezeti fesztávolságú, elre gyártott vagy vázas tartószerkezet.
építmény építési, fennmaradási engedélyezésekor az építmény szerkezeti rendszerétl függetlenül, vagy ha az
alapozás várható szintje a környez.
terepszint alatt 4,0 m-nél mélyebbre ér.

3. Geotechnikai dokumentáció kell:
a) jogszabályban meghatározott veszélyes üzemnél,

b) jogszabállyal kijelölt veszélyes környezetben: csúszás-, omlás-és barlangveszélyes, illetve alábányászott,
valamint árvíz-és földrengésveszélyes területen,

c) ha egynél több szint kerül a terepszint alá,

d) 5,0 m-nél nagyobb szabad magasságú, földet megtámasztó építményekhez (támfal).

4. Tzvédelmi dokumentáció kell -a külön jogszabályban rögzített esetekben -, mely tartalmazza
a) az építmény megközelíthetségére,
b) oltóvíz-ellátására,
c) tzveszélyességi osztályba sorolására, tzállósági fokozatára,
d) az alkalmazott épületszerkezetek éghetségi és tzállósági paramétereire,
e) atzszakaszok elhelyezkedésére, kiürítési számítására,
f) épületgépészeti kialakítására, villámvédelmi rendszerére, valamint
g) atzjelzésre és oltásra
vonatkozó megoldásokat.

5. A tervez.
által készített helyszínrajz tartalmazza
a) az égtájjelölést,
b) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos -az ingatlannal közös határvonalú -telkek ábrázolását,
c) a tervezéssel érintett telken valamennyi meglév.
terepszint feletti és alatti, illetve a még fel nem épült, de
jogers és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel rendelkez.
építményt, valamint a tervezett építményt,
méretarányos ábrázolással (körvonalrajza, tetidoma ábrázolásával, rendeltetésének megnevezésével), a meglév.
építmények telekhatártól és egymástól való távolsági és építménymagassági méretét, valamint az elbontásra
kerül.
vezetékek jelölését,

d) a tervezéssel érintett telekkel közvetlenül szomszédos telkeken valamennyi épület méretarányos
körvonalrajzát, tetidomát, továbbá a tervezéssel érintett telek felli oldalkertben lév.
föld alatti és feletti
építmények körvonalrajzának ábrázolását, rendeltetése megjelölését,

e) a tervezett és a meglév.
épületek telekhatártól és egymástól való távolsági és építménymagassági méretét,

f) a tervezési területre vonatkozó szabályozási tervben meghatározottak teljesítését igazoló mutatószámokat
jellemzket (beépítési százalék, építménymagasság, szabályozási vonal stb.),

g) az építmény személy-és gépkocsiforgalmára szolgáló be-és kijáratok közúthoz való csatlakozását,
valamint a gépkocsik telken belüli elhelyezésének ábrázolását,

h) a ±0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak megfelel.
abszolút szintmagassági értéket,

i) a tervezéssel érintett telken meglév.
15 cm-nél nagyobb törzsátmérj.
meglév.
és kivágandó faállomány

jelölését és a fa fajtájának megnevezését,
j) a meglév.
terepviszonyok ábrázolását a jellemz.
szintmagasságok értékeivel, 10 százaléknál nagyobb
lejtés.
terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal.

6. Az alaprajz tartalma
Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai -a különböz.
szintmagasságok egyértelm.
jelölésével -a tervdokumentációban összevonhatóak. Ábrázolni és méretekkel kell ellátni:

a) az elmetszett és a nézet irányába es.
nem teljes szintmagasságú szerkezeteket,

b) a beépített berendezési tárgyakat,

c) a nyílásokat,

d) az ábrázolt szintek szintváltását és szintmagasságát, a szintáthidalók emelkedési irányát, mindkét végének
szintmagasságát,

e) a szerkezeti dilatációk helyét,

f) a földszinti alaprajzon a csatlakozó véglegesen rendezett terepet, az épület körüli járdát, az ellépcst és

egyéb szerkezeteket,
g) az égéstermék-elvezett.
Meg kell nevezni az egyes helyiségek rendeltetését (elnevezését), alapterületét és burkolatát.
Jelölni kell az északi irányt, a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányát.

7. A metszet tartalma
a) ábrázolni kell és méretadatokkal kell ellátni:
aa) az elmetszet, a nézet irányába es.
látható, indokolt esetben a nézet irányába es, de a más szerkezetek által
takart szerkezeteket,
ab) zártsorú beépítés esetén a szomszéd épületek alapsíkját,
ac) az építményhez csatlakozó, véglegesen rendezett terepet és járdát, továbbá
b) meg kell határozni az összes egymástól eltér.
vízszintes és függleges rétegfelépítést.


8. A homlokzati terv tartalma
a) ábrázolni kell az építmény küls.
megjelenését meghatározó homlokzati elemeket, így különösen a
nyílásokat, rácsokat, korlátokat, reklám-és hirdetberendezéseket, antennákat, cégtáblákat, esvíz-és
légcsatornákat, égéstermék-elvezett, díszítelemeket, lépcsket, valamint a terepszint alatti vagy a terep által
takart építményrészeket,

b) meg kell adni a csatlakozó végleges terep, járda, tetgerinc, tetfelépítmény stb. szintmagasságát,

c) meg kell határozni az egyes homlokzati felületek kiképzését, anyagát és színét,

d) zártsorú, ikres vagy oldalhatáron álló beépítés esetén -a környezetbe illesztés bemutatására -ábrázolni kell

a szomszédos épületek nézeteit.

9. Helyiséget tartalmazó új építmény építése esetén az építési engedélyezési dokumentációnak különösen az
alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kérelem benyújtásakor 90 napnál nem régebbi, a földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép
másolatát,

b) a tervez.
által készített helyszínrajzot,

c) tereprendezési tervet a végleges terep szintmagasságainak ábrázolásával, a szükséges számú szelvényrajzzal
és a 10 százaléknál nagyobb lejtés.
terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal, a végleges
terep szintmagasságainak ábrázolásával a telek természetes terepszintjének építésügyi hatósági engedély-köteles
megváltoztatása esetén,

d) alaprajzot a tervezett építmény valamennyi eltér.
szintjérl, a méretaránynak megfelel.
mszaki
tartalommal,

e) metszeteket a megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró módon felvéve,

f) homlokzati terveket az építmény minden nézetérl,

g) üzemeléstechnológiai tervet a környezet-, természet-, tz-és egészségvédelmi követelmények
szempontjából meghatározó, valamint az elzetes egyeztetések során az érintett szakhatóságok által -a
vonatkozó szakmai jogszabályok alapján -jelzett esetekben és részletezettséggel,

h) kertépítészeti terveket a külön jogszabályban vagy a helyi önkormányzat által rendeletben meghatározott

esetekben,
i) az építési engedélyhez kötött támfalak, terepbiztosítási építmények és kerítések terveit,
j) mszaki leírást,
k) a felvonók és mozgólépcsk külön jogszabályban meghatározott terveit és adatait,
l) a 4. mellékletben szerepl.
kitöltött statisztikai adatlapot.

10. Helyiséget tartalmazó meglév.
építmény átalakítása, bvítése, felújítása, korszersítése, helyreállítása
esetén az építési engedélyezési dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát, ha a telek beépítettsége megváltozik,

b) a tervez.
által készített helyszínrajzot a meglév.
építmény befoglaló tömegét megváltoztató esetekben,

c) alaprajzo(ka)t a meglév.
építmény jellemz, de legalább az átalakítani szánt, valamint az az alatti-fölötti
építményszintjeirl,

d) alaprajzo(ka)t az építmény átalakított építményszintjeirl,

e) homlokzati rajzo(ka)t és fotódokumentációt a meglév.
építmény megjelenése szempontjából meghatározó
nézeteirl,

f) homlokzati rajzo(ka)t az átalakított homlokzat(ok)ról,

g) metszete(ke)t a meglév.
építmény szintszáma szempontjából meghatározó helye(ke)n, a befoglaló méretre
jellemz.
méretadatokkal és szintmagasságokkal,

h) szintszám-, belmagasság-vagy tetforma-változtatást eredményez.
átalakítás esetén metszete(ke)t a
tervezett állapotról a változtatás szempontjából meghatározó helye(ke)n, a változásra jellemz.
méretadatokkal és
szintmagasságokkal,

i) a felvonók, a mozgólépcsk külön jogszabályban meghatározott terveit és adatait,

j) üzemeléstechnológiai terveket a környezet-, természet-, tz-és egészségvédelmi követelmények
szempontjából meghatározó, valamint az elzetes egyeztetések során az érintett szakhatóságok által -a
vonatkozó szakmai jogszabályok alapján -jelzett esetekben,

k) mszaki leírást,

l) egy évnél nem régebbi szakérti véleményeket

la) az idtávlatban változó teljesítmény-jellemzj.
szerkezeteket tartalmazó (pl. fa, salakbeton, bauxitbeton

stb.) épületszerkezetekrl és
lb) a 80 évesnél idsebb építmények tartószerkezeteirl,
m) a 4. mellékletben szerepl.
kitöltött statisztikai adatlapot.


A helyi védelem alatt álló építmény, illetve memléki jelentség.
terület megjelenését érint.
építés, bvítés,
átalakítás esetében -eltér.
jogszabályi rendelkezés hiányában -a fentiekben felsoroltakon túl a meglév.
állapotot bemutató fotódokumentáció és indokolt esetben színezési dokumentáció mellékelend.

Védett természeti területen, Natura 2000 területen, illetve beépítésre nem szánt területen építmény építése,
bvítése, átalakítása esetében a fentieken túlmenen a meglév.
állapotot és környezetét dokumentáló fotó,
valamint tájba illesztési dokumentáció is szükséges.

11. A jogers és végrehajtható építési engedélyezési dokumentációtól való eltérésre irányuló kérelem
(módosított építési engedély iránti kérelem) mellékletét szolgáló dokumentációnak csak az eltérést ábrázoló
tervrajzokat, valamint az azokat ismertet.
munkarészeket (pl. mszaki leírást és számításokat) kell tartalmaznia.
Amszaki leírásban egyértelmen meg kell nevezni és fel kell sorolni az eltéréseket.
12. Helyiséget nem tartalmazó mtárgy építése, átalakítása, bvítése, felújítása, korszersítése, helyreállítása
esetén az építési engedélyezési dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát, ha a telek beépítettsége megváltozik,

b) a tervez.
által készített, a tervezett állapotot ábrázoló helyszínrajzot,

c) nézetrajzot a tervezett, és fotódokumentációt a meglév.
építmény megjelenése szempontjából meghatározó
nézeteirl,

d) tereprendezési tervet a végleges terep szintmagasságainak ábrázolásával, a szükséges számú
szelvényrajzzal és a 10 százaléknál nagyobb lejtés.
terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló
rétegvonalakkal, a végleges terep szintmagasságainak ábrázolásával a telek természetes terepszintjének
építésügyi hatósági engedély-köteles megváltoztatása esetén,

e) mszaki leírást.

Védett természeti területen, Natura 2000 területen, illetve beépítésre nem szánt területen mtárgy építése,
bvítése, átalakítása esetében a fentieken túlmenen a meglév.
állapotot és környezetét dokumentáló fotó,
valamint tájba illesztési dokumentáció is szükséges.

13. Bejelentési eljáráshoz szükséges építészeti-mszaki dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) helyiséget tartalmazó új építmény építése esetén a 9. pont a)-d) és i)-j) alpontjában foglaltakat
értelemszeren, az e)-f) alpontban foglaltakat azzal az eltéréssel, hogy egy metszetrajz és egy jellemz.
nézet
szükséges,

b) helyiséget tartalmazó meglév.
építmény átalakítása, bvítése, felújítása, korszersítése, helyreállítása
esetén a 10. pont a)-b) és d), h), k) alpontjában foglaltakat értelemszeren, az f)-g) alpontban foglaltakat azzal az
eltéréssel, hogy egy metszetrajz és egy jellemz.
nézet szükséges,

c) helyiséget nem tartalmazó mtárgy építése, átalakítása, bvítése, felújítása, korszersítése, helyreállítása
esetén a 12. pont a)-c) alpontjában foglaltakat értelemszeren.

Védett természeti területen, Natura 2000 területen, illetve beépítésre nem szánt területen építmény építése,
bvítése, átalakítása esetében a fentieken túlmenen a meglév.
állapotot és környezetét dokumentáló fotó,
valamint tájba illesztési dokumentáció is szükséges.

Amemléki, régészeti, természet-és környezetvédelmi, valamint életvédelmi követelményeket is érint.
(szakhatósági követelmények tisztázása) elvi építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmát az építésügyi
hatóság által meghatározottakon túl az érintett szakhatóságok -építésügyi hatósági engedélyezési eljárást
megelz.
tervezi egyeztetés során -a felvetett szakkérdés tisztázásához szükséges mértéknek megfelelen
határozzák meg.

IV. Bontási engedélyezési dokumentáció
1. A veszély elhárítását is megoldó tartószerkezeti mszaki leírás szükséges az érzékeny szerkezet.
építmény
(bontás során állékonyságát veszti, életveszély léphet fel) bontásakor.
2. A bontási engedélyezési dokumentációnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát,
b) mszaki leírást, mely ismerteti az építmény rendeltetését, alaprajzát, metszetét, méreteit, anyagait és
szerkezeteit, a csatlakozó közmvek fajtáját, állapotát és helyzetét,

c) a bontáshoz tervezett technológiai leírást, amely tartalmazza a bontáshoz felhasználandó eszközöket,
segédszerkezeteket, a mveletek sorrendjét, a közmvezetékek leválasztási módját, a munkavédelmi és
környezetvédelmi elírásokat, valamint az elbontásra kerül.
szerkezetek, anyagok további sorsának
meghatározását,

d) helyi védelem alá tartozó építmény, illetve memléki vagy tájképi jelentség.
védett természeti területen
lév.
egyedi tájértékké minsített építmény elbontása esetén fényképeket az építmény valamennyi nézetérl,


e) helyi védelem alatt álló vagy egyedi táj értékké minsített, továbbá memléki területen meglév.
építmény
elbontása esetén 1:100 méretarányú alaprajzo(ka)t minden szintrl és legalább két egymással szöget bezáró
metszetet, valamint a jellemz.
homlokzatok felmérési rajzát,

f) zártsorú beépítés esetén tartószerkezeti szakérti véleményt különös tekintettel a szomszédos ingatlanokra
és az azokon lév.
építmények állagvédelmére.

3. Bontás bejelentése engedélyezési dokumentációjának a 2. pont a)-c) és f) alpontjában foglaltakat kell
tartalmaznia.
V. Használatbavételi engedélyezési és bejelentési dokumentáció
A használatbavételi engedély iránti kérelem mellékleteként dokumentációt csak az e rendeletben
meghatározott esetben kell benyújtani, és annak csak az eltérést ábrázoló tervrajzokat, valamint az azt ismertet.
munkarészeket (pl. a mszaki leírást és a számításokat) kell tartalmaznia.

A tervrajzok méretarányára és tartalmára vonatkozó követelmények azonosak az építési engedélyezési
dokumentációnál meghatározottakkal.

Épület esetében a 4. mellékletben szerepl.
statisztikai adatlapot kell kitölteni.

Új felvonó, mozgólépcs.
létesítése vagy meglév.
mszaki jellemzinek megváltoztatása esetén a külön
jogszabályban meghatározott iratokat és adatokat kell mellékelni.

Memlékileg védett területen épült építmény esetén fotódokumentáció is szükséges.

VI. Fennmaradási engedélyezési dokumentáció
A dokumentáció tartalmára vonatkozó követelmények azonosak az építési engedélyezési dokumentációnál
leírtakkal. A szabálytalanul megépített vagy befejezetlen építmény esetében a jelenlegi állapotot és a szándékolt
továbbépített állapotot külön-külön kell ábrázolni.

A fennmaradási engedélyezési tervben egyértelmen ábrázolni kell, hogy

a) miben nyilvánult meg a szabálytalanság (méretekkel), és

b) a szabálytalanságot milyen módon szüntetik meg (átalakítással vagy egyéb módon).

Memlékileg védett területen épült építmény esetén fotódokumentáció is szükséges.

VII. Rendeltetés-megváltoztatás engedélyezési (bejelentési) dokumentációja
Az építési engedélyhez kötött építési munkával járó rendeltetés-megváltoztatás esetében a dokumentáció
tartalma azonos az építési engedélyezési dokumentációra elírtakkal.

Az építési munkával nem járó vagy nem építési engedélyhez kötött építési munkával járó rendeltetésmegváltoztatás
esetében a dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a jogszabályban meghatározott követelmények (üzemeléstechnológiai, tzvédelmi, élet-és
egészségvédelmi elírások stb.) kielégítését bizonyító mszaki leírást,

b) szükség szerint szakvéleményt, fényképet, illetve

c) felmérési alaprajzot,

d) tehernövekedéssel járó rendeltetés megváltoztatása esetében tartószerkezeti mszaki leírást, továbbá

e) gépkocsitároló rendeltetésének megváltoztatása esetén az OTÉK gépkocsi-elhelyezésre vonatkozó
szabályainak teljesülését igazoló rajzi és szöveges dokumentumokat, igazolásokat.

Bejelentés esetén, ha szakhatósági állásfoglalás nem szükséges, az a) és b) pontban meghatározott
munkarészek elhagyhatóak.

VIII. A telekalakítási dokumentáció
A telekalakítási dokumentáció új építési telek kialakítása érdekében történ.
telekalakítási eljáráshoz
szükséges, egymással összevethet.
rajzi munkarészbl és táblázatos jegyzékbl álló dokumentáció. A
telekalakítási dokumentáció rajzi munkarésze a tervez.
által -az ingatlan-nyilvántartási térkép másolata alapján készített,
a telekalakítás utáni állapotot tartalmazó térkép.

A telekalakítási terv táblázatos jegyzékei:

a) a telekalakítással érintett telkek adatait -cím, helyrajzi szám, tulajdonos, fekvés, terület, meglév.
beépítettség, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett építésügyi jogok és korlátozások -tartalmazó jegyzék,

b) a telekalakítás után kialakuló telkek tervezett adatait -cím, helyrajzi szám, tulajdonos, fekvés, terület,
meglév.
beépítettség, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzend.
építésügyi jogok és korlátozások, elírt
kötelezettségek és az azok teljesítéséhez nyújtott pénzbeli szolgáltatás -tartalmazó jegyzék.

Címkefelhő

békéltető testület együttműködési megállapodás ellentmondás Fizetési meghagyás fogyasztóvédelem haszonélvezeti jog hatóságok hitel igényérvényesítés jótállás jótállás szavatosság lakásvásárlás munkaerő alkalmazása működési engedély opciós jog szakképesítés nélkül szavatosság tanuló foglalkoztatása tanulószerződés társasház törlesztő részlet végrehajtás árverés öröklési illeték új alkotmány ügyvéd Dunabogdány ügyvéd Leányfalu ügyvéd Szentendre ügyvéd Tahitótfalu ügyvéd Visegrád