header-hatter-2

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSMINTA felelős műszaki vezetői feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

felelős műszaki vezetői feladatok ellátására

 

 

 

amely egyfelől

 

 

 

mint Megbízó – a továbbiakban: Megbízó

 

másfelől

cégnév:                                               Villámvédelem Kft.

székhely:                                 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 132.

bankszámlaszám:                    64700083-10114908

adószám:                                22961673-2-13

cégjegyzékszám:                     13-09-140839

képviseletében eljár:               Papp István ügyvezető

mint megbízott – a továbbiakban: Megbízott

 

között jött létre a mai napon az alábbi feltételekkel:

 

 

1.) A megállapodás tárgya :

 

…….. és felújítási munkák megvalósítása kapcsán elektromos felelős műszaki vezetése.

2.) A megbízott feladata :

 

 1. A kiadott építési engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély határozat, statikusi nyilatkozatok, valamint a műszaki leírás alapján ellátja az elektromos felelős műszaki vezetői feladatokat.

 

 1. Állandó kapcsolatot tart fenn a tervezőkkel és a kivitelezőkkel, irányítja az elektromos kivitelező munkáját.

 

 

 1. A megbízott az alábbi személyekkel jogosult az építési napló bejegyzésére:

-………………………….…. 

- ……………………………..

 

 1. A megbízott jogosult arra, hogy leállítsa az építési munkálatokat abban az esetben, ha ezek a munkálatok nem felelnek meg a terveknek, ill. a kiadott statikai útmutatóknak, s veszélyeztetik az épület stabilitását.

 

 1. A megbízott nem felel a megbízó által alkalmazott, és azok alvállalkozó munkásaiért. A munkavédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai és tűzvédelmi szabályok betartásáért mindig az adott vállalkozó, alvállalkozó munkaadója a felelős, s ezt a megbízónak rögzítenie kell az alvállalkozóval kötött szerződésben.

Megbízónak rögzítenie kell az elektromos munkákat végző alvállalkozóval kötött szerződésében, hogy munkáját jelen szerződés megbízottja ellenőrzi, felügyeli és irányítja és köteles ezen utasításokat betartani és a kivitelezést az utasításoknak megfelelően végezni. Saját felelős műszaki vezetőt alkalmazhat vagy megbízhat, de ez nem érinti sem jelen szerződésben szabályozott megbízotti feladatokat, illetve megbízási díjat.

 

 1. A megbízott az építkezéssel kapcsolatosan teljes titoktartást vállal, az ezzel kapcsolatos információkat harmadik személynek ki nem adja.

 

 1. A kivitelezés megkezdése előtt megnyitja az építési naplót, amelyet napi bejegyzéssel a vállalkozók kötelesek vezetni.

 

 1. Megbízott feladatai különösen: az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése,
 2. az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése,
 3.  a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása,
 4.  a szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése,
 5.  az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása,
 6. az építési munkaterületről származó természetes építőanyagok és a bontott építési termékek - szükség szerint szakértővel történő - vizsgálatát követően döntés azok kezeléséről, építési célra való megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról, beépíthetőségéről (a döntését az építési naplóba be kell jegyeznie).
 7. elektromos kiviteli tervek ellenőrzése.

 

 

 

3.) A megbízó feladata:

 

 

 1. A megbízó kötelezi az alvállalkozóit, hogy a naplóba bejegyezzék a cégbíróságnál bejegyzett adataikat (név, telephely, adószám, cégbírósági bejegyzési szám, elérhetőség)

 

 1. Az építkezés, megkezdése előtt elektromos szakemberrel kialakítja az áramellátáshoz szükséges mérőóra-szekrényt, és áramvételi lehetőséget, amelynek tartalmaznia kell a az érintésvédelmi relét. (FI relé)

 

 1. Amennyiben az építési terület nem elzárt terület, ebben az esetben figyelmeztető táblák kitétele szükséges, amely egyértelműen közli, hogy  a terület építési terület, idegenek belépése tilos.

 

 1. Amennyiben az építési terület nem elzárt terület, ebben az esetben az elektromos mérőóra szekrényt úgy kell kialakítani, hogy illetéktelen személyek a szekrény megbontása nélkül ne juthassanak be a mérőóra-szekrénybe.

 

 1. A megbízó köteles az építkezésen felhasznált alap-segédanyagok minőségtanúsító bizonyítványait beszerezni, és a helyszínen rendelkezésre bocsátani.

 

 1. A megbízó köteles minden építkezés helyszínén egy jól látható táblát elhelyezni, amelyen az alábbi adatok feltüntetése szükséges:

 

 • Kivitelező megnevezése, elérhetősége, címe-adószáma
 • Vezető tervező megnevezése, lakcíme, elérhetősége jogosultságának száma
 • Felelős műszaki vezető megnevezése, lakcíme, elérhetősége jogosultságának száma
 • Az építmény megnevezése, a helyszín címe

 

 1. Az építési naplóba  max. 8 naponként bejegyzést köteles eszközölni, abban az esetben is, ha az építkezés rendben zajlik.

 

 1. A megbízó köteles az épülettel kapcsolatos minden engedélyezett tervet, módosítást, szakhatósági nyilatkozatokat, benne az engedélyezett elektromos kiviteli tervvel, a szerződés aláírásakor a megbízottnak átadni. Az át nem adott tervek, iratok miatt keletkezett kár a megbízót terheli.

A kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének dokumentumait.

 

 1. A megbízó a munkák megkezdése előtt átadja azon kivitelezők névsorát, amely kivitelezőkkel előzetesen tárgyalt, ill. azon kivitelezők névsorát, amelyekkel az épület kivitelezését végzi.

 

 1. A megbízó kivitelezői az építési naplóban kötelesek bejegyezni a keletkezett hulladék típusát mennyiségét, az elszállítás napján pedig az elszállító cég adatait, KTJ, KÜJ számát.

 

 1. A használatbavételi engedély kiadásának feltétele a gépész, ill. elektromos felelős műszaki vezető nyilatkozata, amelyet a megbízó köteles beszerezni.

 

4.) Egyéb:

 

 1. A megállapodás  az épületek hivatalos átadásáig tartanak. Amennyiben a felek egyéb okok miatt a megállapodás felbontását kérik, azt kötelesek 30 nappal a felmondás előtt bejelenteni. Ekkor az időarányosan elvégzett munka díja számlázható

b.)  Az építés befejeztével az építtető jelenlétében megtartja a műszaki átadás-átvételi eljárást, amelyről jegyzőkönyvet készít.

 

c.)  Az építés befejeztével lebonyolítja a használatbavételi eljárást, az ehhez szükséges – az áramszolgáltatótól és tűzoltóságtól a szükséges nyilatkozatokat beszerzi ( ennek, valamint a tulajdoni lap-térképkivonat, illetékbélyeg költsége az építtetőt terheli).

 

e.) A vállalkozó, ill. a vállalkozó alvállalkozói kötelesek az építési naplót vezetni, amely a 290/2007 (XI.31) Korm. rend. alapján az alábbi módon vezetendő:

 

Napi jelentés:

 • Dátum és nap megjelölésével
 • Külső hőmérséklet, naponta 3 alkalommal
 • Időjárási adatok
 • Létszámadatok (fizikai létszám szakmánként jelölve)
 • Napi teljesítményadatok, építményenként részletezve
 • A tevékenység napján keletkezett hulladék mennyiségének, fajtájának megjelölésével ( EWC kód)
 • A hulladék elszállításának ténye, a szállító cég KÜJ, KTJ számának megjelölésével

 

Az építési napló nem megfelelő vezetéséből adódó bármilyen - építésfelügyelet által történt ellenőrzés során – jogi vagy pénzügyi szankciót a megbízott áthárít a megbízóra. A megbízó viseli annak minden következményét.

 

5.) Vállalkozói díj:

 

5.000,- Ft + ÁFA, azaz ötezer Ft + ÁFA, a  munkaterületen töltött idő alapján, de minimum az igazolt elektromos kiviteli számlák bruttó értékének 5%-a+áfa összege.

 

A számlázási ütemezés:  havonta történik.

Pest megyén kívüli munkavégzés esetén 40 Ft/km+áfa  díj elszámolható.

A munkaterületen töltött időt a megbízott vezeti a belépő kártya alapján.

 

4.) A megrendelô által megbízott alvállalkozók munkavédelmi kötelességei :

 

a) Munkavédelmi Felügyelőség eseti vizsgálatának határozatait a Vállalkozók kötelesek azonnal saját hatáskörükben végrehajtani.

 

b)A munkaterületen munkát végző alvállalkozó köteles az alábbi minimális feltételeket teljesíteni.

 

1.A 33/1998. (VII. 24.) NM rendelet szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálatok megléte nélkül munkát nem végeztet. A munkaköri orvosi alkalmassági véleményt meg kell őrizni./ hatósági ellenőrzés, koordinátori ellenőrzés, ÁNTSZ ellenőrzés esetén a helyszínen  fel kell mutatni /

 

2./Minden munkavállalót, aki a munkavégzésben részt vesz munka- és tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. (Lásd: 1993. évi XCIII. törvény 55. § )

 

3./A munkaterületen jogosultsághoz kötött gép, berendezés kezeléséhez csak az arra érvényes engedéllyel rendelkező személyt lehet megbízni.

 

4./Emelőgépnek minősülő berendezés kiszolgálására (teherkötözésre) csak az ilyen ismeretekkel rendelkező, kioktatott személyt lehet megbízni.

 

5./Munkaterületen a kézben tartott elektromos kéziszerszámok csak érintésvédelmi felülvizsgálat elvégeztetése után  használhatók.

 

6./A munkavállalók biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaruházatát, lábbelijét rendszeresen ellenőrizni kell.

 

7./A munkavégzés során jelentkező veszélyek, kockázatok megelőzése érdekében a munkavállalókat egyéni védőeszközzel kell ellátni.

 

 

8./A munkavégzéshez olyan munkaeszközöket, szerszámokat biztosítani, amelyek a biztonsági és egészségügyi követelményeket  kielégítik. Lásd: 14/2004 (IV. 19.) FMM rendelet

 

9./Minden munkahelyen, az ott dolgozók létszámától, a munkafolyamatok veszélyességétől függően kellő számú kiképzett elsősegélynyújtót kell biztosítani.

 

10./Az olyan munkahelyeken, ahol villamosenergia-feszültség alatt vagy közelében dolgoznak, valamint az egyéb különösen veszélyes munkahelyeken minden dolgozónak ismernie kell a balesetelhárítási és az elsősegély-nyújtási szabályokat

 

 

 

Dátum

                                                                                                                                                  

 

                        ………………………….                              …………………….….

                                   Megbízott                                                       Megbízó

 

 

Címkefelhő

békéltető testület együttműködési megállapodás ellentmondás Fizetési meghagyás fogyasztóvédelem haszonélvezeti jog hatóságok hitel igényérvényesítés jótállás jótállás szavatosság lakásvásárlás munkaerő alkalmazása működési engedély opciós jog szakképesítés nélkül szavatosság tanuló foglalkoztatása tanulószerződés társasház törlesztő részlet végrehajtás árverés öröklési illeték új alkotmány ügyvéd Dunabogdány ügyvéd Leányfalu ügyvéd Szentendre ügyvéd Tahitótfalu ügyvéd Visegrád