header-hatter-2
Figyelmeztetés
  • JUser: :_load: Nem tölthető be 63 azonosítóval rendelkező felhasználó.

Hatósági engedélyhez, bejelentés tudomásulvételéhez kötött illetve nem kötött tevékenységek

Építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentés tudomásulvételéhez kötött

illetve építésügyi hatósági engedély és bejelentés nélkül végezhető építési

tevékenységek

I. A következő építési tevékenységek - a II. és III. fejezetben foglaltak kivételével - építési engedély alapján

végezhetőek:

1. építmény építése, bővítése, elmozdítása,

2. az építési engedélyhez kötött építmény felújítása, helyreállítása, átalakítása vagy korszerősítése, ha annak

során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit meg kell változtatni, át kell alakítani, el

kell bontani, meg kell erősíteni,

3. az e rendelet szerint építési engedélyhez kötött építmény homlokzatának - teherhordó szerkezeti

változtatásával együtt járó - megváltoztatására kerül sor (nem tartozik ide pl. a homlokzati nyílászáró áthidaló

méretét nem változtató cseréje, az utólagos hőszigetelés stb.),

4. meglévő építményben huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységek

számának megváltoztatása, ha ennek során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit

meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni,

5. felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építése, áthelyezése vagy a külön jogszabályban meghatározott főbb

mőszaki adatok megváltoztatásával járó átalakítása, liftgépház építése,

6. polgári lőtér építése,

7. az építménynek, építményrésznek a használatbavételi, illetve fennmaradási engedélytől, ennek hiányában

az eredeti, illetve meglévő rendeltetéstől eltérő használata, ha az építési engedélyköteles építési tevékenységgel

is együtt jár,

8. elektronikus hírközlési építmény esetében

a) antenna létesítése, ha bármely irányú mérete a 4,0 m-t meghaladja,

b) mőtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha a teljes hossza a 6,0 m-t meghaladja,

c) mérettől függetlenül antenna, antennatartó szerkezet, csatlakozó mőtárgy létesítése, ha építményen történő

elhelyezése az építmény tartószerkezetének megerősítését igényli,

d) a mőemléki védelem alatt álló építményen vagy területen az a)-c) pontban meghatározott építési

tevékenységek végzése mérethatár nélkül,

9. közterületen - a fentieken túlmenően - park, játszótér, sportpálya építése, kerítés építése,

10. az épített égéstermék-elvezető,

11. a telek természetes terepszintjének végleges jellegő megváltoztatása

a) külterületi védett természeti területen, Natura 2000 területen és jogszabályban meghatározott védelemmel

érintett mőemléki területen 1,0 m-t meghaladóan,

b) egyéb területen 3,0 m-t meghaladóan,

12. mőemléki védelem alatt álló építmény vagy jogszabályban meghatározott védelemmel érintett mőemléki

területen álló meglévő építmény

a) homlokzatán végzett építési tevékenység (pl. átalakítás, felújítás, nyílászáró-csere, vakolás, színezés,

felületképzés),

b) homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó

szerkezet, mőtárgy létesítése,

c) homlokzatán, tetőzetén, valamint mőemléki területen hirdetési vagy reklámcélú építmények, berendezések,

szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül,

d) huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységei számának

megváltoztatása,

13. jogszabályban meghatározott védelemmel érintett mőemléki területen utcai kerítés építése,

14. a II. fejezet 2., 4., 5., 7., 9. és 22., 23. pontjában meghatározott értéket, mértéket meghaladó jellemzőjő

építmény építése, bővítése, építési tevékenység végzése.

II. A következő építési tevékenységek - az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével - bejelentés alapján

végezhetőek:

1. temető területén sírbolt, urnafülke, urnasírbolt építése,

2. rendezvényeket kiszolgáló, ideiglenes, legfeljebb 180 napig fennálló, 60 m2 vagy annál kisebb bruttó

alapterülető és 5,0 m vagy annál kisebb építménymagasságú

a) színpad, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló

építmény,

b) a zárt, állandó jellegő kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény építése vagy

legfeljebb ugyanekkora méretben történő bővítése,

3. siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló építése,

4. a 100 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületem és 4,0 m vagy annál kisebb építménymagasságú, huzamos

emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmények (pl. állattartási

építmény, vadetető, árnyékszék, állványzatok) építése,

5. 500 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterülető, ideiglenes (szezonális) jellegő, egy évben összesen legfeljebb

6 hónapig fennálló, levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése,

6. a telek természetes terepszintjének 3,0 m vagy annál kisebb, végleges jellegő megváltoztatása az I. fejezet

11. pontjában foglaltak figyelembevételével,

7. szobor, emlékmő, kereszt, emlékjel, emlékfal építése, létesítése, ha a talapzatának magassága 6,0 m vagy

annál kisebb,

8. az e rendelet hatálya alá tartozó építményen vagy attól különállóan a 2,0 m2-es felületnagyságot meghaladó

reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú építmény, kirakatszekrény építése,

elhelyezése, létesítése,

9. a rendezett terepszinttől számított 3,0 m vagy annál alacsonyabb támfal építése,

10. közforgalom elől elzárt, telken belüli, tehergépjármő-forgalommal is terhelt út, térburkolat, 2 m fesztávnál

nagyobb áteresz, bejáró-, átjáróhíd építése,

11. az épület homlokzatára szerelt vagy az épület homlokzata elé épített fix vagy kinyitott állapotú, a

homlokzati síktól 3,0 m-nél nagyobb és 20 m2-nél nagyobb vízszintes vetülető kiállású előtető, védőtető,

ernyőszerkezet építése, felszerelése,

12. 10 m3-nél nagyobb nettó őrtartalmú tartály elhelyezése,

13. önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított építmény vagy ilyen területen álló meglévő építmény

homlokzatán végzett építési tevékenység (pl. átalakítás, felújítás, nyílászáró-csere, vakolás, színezés,

felületképzés), a homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt szerelvények, berendezések, antenna,

antennatartó szerkezet, mőtárgy létesítése; az ilyen építményeken, területeken hirdetési vagy reklámcélú

építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése,

14. beépítésre szánt területen a huzamos emberi tartózkodásra nem szánt, a 100 m2 bruttó alapterületet

meghaladó és 6,0 m-es építménymagasságnál nagyobb mérető, idényjellegő (szétszedhető), az év során

legfeljebb 6 hónapra felállított fóliasátor, üvegház építése,

15. a 30 m3-t meghaladó térfogatú állandó és a 60 m3-nél nagyobb térfogatú szétszedhető, idényjellegő, az év

során legfeljebb 6 hónapra felállított magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence építése,

16. háztartási szilárd hulladékgyőjtő, -tartály, -tároló építése 10 m2 felett,

17. meglévő építményben huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységek

számának megváltoztatása,

18. a pihenés célját szolgáló oldalt nyitott, oszloppal, pillérrel alátámasztott (lábon álló) kerti tető építése 20

m2-es alapterületet meghaladó méretben,

19. az építés közérdekő jellegére tekintettel elektronikus hírközlési építmény esetében, ha az építtető vagy a

Magyar Állam tulajdonában álló vasút, gyorsforgalmi út területén üzemi célokat szolgál

a) antenna létesítése, ha bármely irányú mérete a 4,0 m-t meghaladja,

b) mőtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha a teljes hossza a 6,0 m-t meghaladja,

c) mérettől függetlenül antenna, antennatartó szerkezet, csatlakozó mőtárgy létesítése, ha építményen történő

elhelyezése az építmény tartószerkezetének megerősítését igényli,

20. jogszabállyal védett mőemléki területen a III. fejezet 3., 4., 6., 8., 10., 17., 22., 27. pontjában

meghatározott építési tevékenységek,

21. védett természetvédelmi területen és Natura 2000 területen a III. fejezet 2. pont a) alpontja szerinti

építmény, a 4. pont szerinti mérető és jellemzőjő állattartási építmény és a hozzá kapcsolódó 24. pont szerinti

állatkifutó, valamint 25. pont szerinti trágyatároló, a 15. pontban a beépítésre szánt területen meghatározott

mértékő üvegház, fóliasátor a beépítésre nem szánt területen is,

22. 30 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterülető, árusítás célját szolgáló kiskereskedelmi építmény építése,

23. az épület egy teljes homlokzati felületét érintő építési tevékenység (pl. átalakítás, felújítás, teljes felület

színezése, teljes felületképzés megváltoztatása, teljes építészeti karakter megváltoztatása).

III. A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetőek:

1. temető területén urnasírhely, (kettős) sírhely, sírjel építése, elhelyezése,

2. rendezvényeket kiszolgáló, ideiglenes, legfeljebb 15 napig fennálló, 30m2 vagy annál kisebb bruttó

alapterülető és 4,0 m vagy annál kisebb építménymagasságú

a) színpad, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló,

b) a zárt, állandó jellegő kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény építése vagy

legfeljebb ugyanekkora méretben történő bővítése,

3. a telek határain, valamint a telek területén kerítés építése,

4. a 10 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterülető és 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú, huzamos

emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodására szolgáló építmények (pl. állattartási

építmény, vadetető, árnyékszék, mozgatható WC) építése,

5. elektronikus hírközlési építmény létesítése az alábbi feltételek együttes teljesülése esetében:

a) antenna létesítése, ha bármely mérete 4 m vagy annál kisebb, és

b) mőtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha a teljes hossza 6 m vagy annál kisebb, és

c) antenna, antennatartó szerkezet, csatlakozó mőtárgy létesítése, ha építményen történő elhelyezése az

építmény tartószerkezetének megerősítését nem igényli,

6. az 50 m2-es, vagy annál kisebb alapterülető, ideiglenes (szezonális) jellegő, az év során legfeljebb 6

hónapig fennálló, levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése,

7. a telek természetes terepszintjének 1,0 m vagy annál kisebb, végleges jellegő megváltoztatása,

8. szobor, emlékmő, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak talpazatával együttmért magassága 3,0

m-es vagy annál kisebb,

9. a 2,0 m2-es vagy attól kisebb felületnagyságú reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy

reklámcélú építmény, kirakatszekrény építése, elhelyezése, létesítése,

10. a rendezett terepszinttől számított 1,0 m vagy attól alacsonyabb támfal építése,

11. közforgalom elől elzárt, telken belüli, tehergépjármő-forgalom nélküli út, térburkolat, 2 m fesztávú vagy

annál kisebb áteresz, bejáró-, átjáróhíd építése,

12. az épület homlokzatára szerelt vagy az épület homlokzata elé épített fix vagy kinyitott állapotú, a

homlokzati síktól 3,0 m vagy annál kisebb és 20 m2 vagy annál kisebb vízszintes vetülető kiállású előtető,

védőtető, ernyőszerkezet építése, felszerelése,

13. napenergia-kollektor, szellőző-, klíma- és szerelt égéstermék-elvezető és szerelvényei, riasztóberendezés,

villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, szelektív hulladékgyőjtő, szőnyegporoló,

sorompó, árnyékoló, növénytámasz, 10 m3 vagy annál kisebb őrtartalmú tartály elhelyezése,

14. magasles, erdei építmény építése, vadetető,

15. huzamos emberi tartózkodás célját nem szolgáló, beépítésre nem szánt területen méretkorlátozás nélkül,

beépítésre szánt területen a 100 m2 vagy annál kisebb alapterülető és 6 m vagy annál kisebb

építménymagasságú, idényjellegő (szétszedhető), az év során legfeljebb 6 hónapra felállított üvegház vagy

fóliasátor építése,

16. a 30 m3, vagy annál kisebb térfogatú állandó jellegő és a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú szétszedhető,

idényjellegő, az év során legfeljebb 6 hónapra felállított magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence építése,

17. e rendelet hatálya alá tartozó közmőbecsatlakozási mőtárgy építése,

18. e rendelet hatálya alá tartozó közmőpótló mőtárgy építése,

19. háztartási szilárd hulladékgyőjtő, -tartály, -tároló építése legfeljebb 10 m2 vagy annál kisebb alapterületig,

20. kerti építmény (hinta, csúzda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló mőtárgy, kerti

napkollektor stb.) építése,

21. kerti épített tőzrakóhely építése,

22. kerti lugas, pihenés célját szolgáló oldalt nyitott, oszloppal, pillérrel alátámasztott (lábon álló) kerti tető

építése legfeljebb 20 m2-es alapterületig,

23. háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem építése,

24. állatkifutó (karám) építése,

25. háztartási célú trágyatároló, komposztáló, árnyékszék építése,

26. kerti szabadlépcső, kerti tereplépcső és lejtő építése,

27. zászlótartó oszlop (zászlórúd) és zászlótartó építése,

28. a geodéziai építmény építése,

29. építmény építéséhez szükséges, annak használatbavételekor elbontandó állványzat, felvonulási épület

építése mérethatár nélkül,

30. a pihenés célját szolgáló oldalt nyitott, oszloppal, pillérrel alátámasztott (lábon álló) kerti tető építése 20

m2-es alapterületet nem meghaladó méretben.

IV. A következő bontási tevékenységek bontási engedély alapján végezhetőek:

1. az 1000 m3-nél nagyobb térfogatú és a rendezett terepcsatlakozástól mérten 9,0 m-nél magasabb

építménymagasságú építmény bontása,

2. mőemléki védelem alatt álló területen mérethatár nélkül bármely építmény,

3. zártsorú vagy ikres beépítési mód esetében egy vagy több mérethatár nélküli épület bontása.

V. A következő bontási tevékenységek bejelentés alapján végezhetőek:

1. a rendelet hatálya alá tartozó elektronikus hírközlési építmény bontása,

2. a rendezett terepszinttől számított 1,5 m-nél magasabb támfal lebontása,

3. az 1000 m3-nél kisebb térfogatú és a rendezett terepcsatlakozástól mérten 9,0 m-nél nem magasabb

építménymagasságú lakóépület bontása,

4. mérettől függetlenül

a) a polgári védelmi építmény (óvóhely), illetőleg

b) a közterületről nyíló vagy az alatt lévő minden pince bontása,

5. mérettől és rendeltetéstől függetlenül minden olyan építmény bontása, amely azbesztet tartalmaz.

VI. Az építésügyi hatóság engedélye szükséges az alábbi telekalakítás fajtához:

1. telekcsoport újraosztásához,

2. telekfelosztáshoz,

3. telekegyesítéshez és

4. telekhatár-rendezéshez.

VII. A következő esetekben az építésügyi hatóság rendeltetés megváltoztatási engedélye, illetve az építtető

bejelentése szükséges:

1. Az építménynek, az építményrésznek, az önálló rendeltetési egységnek a használatbavételi, illetve

fennmaradási engedélytől, ennek hiányában az eredeti, illetve meglévő rendeltetéstől eltérő használatához, ha az

építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel is együtt jár, az építésügyi hatóság engedélye (építési

engedélye) szükséges.

2. Az építménynek, az önálló rendeltetési egységnek a használatbavételi, illetve fennmaradási engedélytől,

ennek hiányában az eredeti, illetve meglévő rendeltetéstől eltérő használatához - ha nem építési engedélyhez

kötött építési tevékenységgel jár együtt - az építtető bejelentésének az építésügyi hatóság általi tudomásulvétele

szükséges abban az esetben, ha az alábbiakban megjelölt rendeltetéseket érintő változás következik be:

a) lakó,

b) szálláshely-szolgáltató, üdülő (hétvégi ház),

c) iroda,

d) vendéglátó,

e) egészségügyi, szociális,

f) huzamos emberi tartózkodásra szolgáló:

fa) sport,

fb) ipari,

fc) kereskedelmi,

fd) ellátó, szolgáltató,

fe) közösségi szórakoztató, egyéb mővelődési, mővészeti, kulturális,

ff) nevelési-oktatási,

és ha a teljes önálló rendeltetési egység rendeltetése megváltozik, vagy ha a helyiség, helyiség-csoport,

építményrész rendeltetése megváltoztatásával új, önálló rendeltetési egység jön létre.

3. A lakás rendeltetés megszőnése, illetve keletkezése, továbbá a gépkocsitároló rendeltetés megszőnése

abban az esetben is bejelentéshez kötött, ha a rendeltetésváltozás építési tevékenységgel nem jár együtt.

4. Ha a 2. pontban felsorolt rendeltetések közötti változás építési tevékenységgel nem jár együtt, úgy a

rendeltetés - a vonatkozó anyagi jogi szabályok, valamint egyéb jogszabályban meghatározott hatósági,

szakhatósági engedélyek betartása mellett - a 3. pontban foglalt kivétellel az építésügyi hatóság engedélye,

illetve bejelentés nélkül megváltoztatható.

5. Mőemlékileg védett építménynek, önálló rendeltetési egységnek a használatbavételi, illetve fennmaradási

engedélytől, ennek hiányában az eredeti, illetve meglévő rendeltetéstől - a 2. pontban foglaltakon túlmenő -

eltérő használatához a kulturális örökségvédelmi hatóság engedélye szükséges.

VIII. Az e melléklet I. fejezete szerinti építési tevékenységek esetében az építési tevékenységre

használatbavételi engedélyt kell kérni.

IX. Az e melléklet II., IV. és V. fejezete szerinti építési-bontási tevékenységek esetében az építési tevékenység

használatbavételét, elkészültét be kell jelenteni.

Címkefelhő

békéltető testület együttműködési megállapodás ellentmondás Fizetési meghagyás fogyasztóvédelem haszonélvezeti jog hatóságok hitel igényérvényesítés jótállás jótállás szavatosság lakásvásárlás munkaerő alkalmazása működési engedély opciós jog szakképesítés nélkül szavatosság tanuló foglalkoztatása tanulószerződés társasház törlesztő részlet végrehajtás árverés öröklési illeték új alkotmány ügyvéd Dunabogdány ügyvéd Leányfalu ügyvéd Szentendre ügyvéd Tahitótfalu ügyvéd Visegrád