header-hatter-2
Figyelmeztetés
  • JUser: :_load: Nem tölthető be 63 azonosítóval rendelkező felhasználó.
A címkéhez tartozó elemek: működési engedély
Változó kereskedelmi szabályozás 2009. október 1-től!


A 2009. október 1-jétől életbe lépő kereskedelmi jogszabály változások a  kereskedelmi vállalkozások létesítésének, működésének könnyítését jelenti, amely a szakma régi igényének felel meg. A korábbi hosszadalmas engedélyezési eljárásokat ugyanis a tevékenységek többségénél felváltja a bejelentési, nyilvántartásba vételi kötelezettség.

Az ügyintézési idő lerövidülése, a kisebb adminisztráció kézzelfogható gazdasági előnyt is jelent a vállalkozások többségének, továbbá az egységes belső piaci szabályozás miatt javulhat piacra jutásuk esélye, s versenyképességük.

Az Európai Parlament és a Tanács végül 2006. december 12-én elfogadta a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvet melynek rendelkezéseit a tagállamoknak 2009. december 28-ig kell átültetniük nemzeti jogukba.

Az Irányelv abból indul ki, hogy a fogyasztók számára szélesebb körű, jobb és olcsóbb szolgáltatásokat biztosíthatna egy olyan szabad piac, amely a tagállamokat arra késztetné, hogy megszüntessék egyrészt a letelepedéssel járó, másrészt a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás korlátozásait is, ugyanakkor növeljék az átláthatóságot, és bővítsék a fogyasztók számára nyújtott tájékoztatást, a szolgáltatás igénybevételének biztonságát.

Az irányelv célkitűzése, hogy felszámolja a szolgáltatók belső piaci tevékenységét nehezítő és drágító adminisztrációs terheket és a tagállami korlátozó rendelkezések lebontásával megvalósuljon a szolgáltatások szabadon működő tényleges belső piaca.

Az Irányelv egyúttal egyfajta közigazgatási reformot vezet be azáltal, hogy a tagállamok a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges adminisztratív terheket a lehető legkisebb szintre csökkentik, illetve megszüntetik a más tagállamokból letelepedő vállalkozásokat hátrányosan megkülönböztető feltételeket, és biztosítják, hogy a szolgáltatók tevékenységét ne akadályozzák hosszadalmas, átláthatatlan és költséges engedélyezési eljárások.

Az irányelv átvétele hazánkban a 2009. évi LXXVI. törvénnyel került átvételre, amely a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szól. E törvénnyel egyidejűleg változott a közigazgatási eljárás szabályairól szóló törvény, továbbá számos érintett egyéb törvény, többek között a kereskedelmi törvény is. E törvények 2009. október 1-jén lépnek hatályba, amelyek többségéhez végrehajtási rendelet is kapcsolódik, ugyancsak október 1-jei hatálybalépéssel.A kereskedelmi törvény módosulásának lényege a következő:

• Megszűnt az a fő elv, hogy kereskedelmi tevékenység csak működési engedéllyel rendelkező üzletben folytatható.

• A jövőben a kereskedés formáját a kereskedő választja meg, amely lehet üzlet, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, közterületi értékesítés, mozgóbolti árusítás, automatából történő árusítás, bevásárlóközpontokban, valamint vásárokon és piacokon történő árusítás.

• Alapelvként mondja ki a törvény, hogy a kereskedelmi tevékenységre irányuló szándékot a kereskedőnek be kell jelenteni a kereskedelmi hatóságnál, s a bejelentést követően tevékenységét megkezdheti.

• Az irányelvvel összhangban előírja a törvény azt is, hogy közérdekű ok fennállása esetén jogszabály bizonyos termékek forgalmazását működési engedélyköteles üzlethez kötheti, illetve külön törvény, vagy kormány-rendelet egyes termékek forgalmazását hatósági engedélyhez kötheti.

• Ugyancsak jogszabályi felhatalmazás van arra, hogy az egyes kereskedelmi formákban értékesíthető termékeket, - amennyiben az indokolt – korlátozza a végrehajtási rendelet. (ilyen pl. a közterületi árusítás)

• A bejelentésekről illetve a működési engedélyekről a kereskedelmi hatóságnak nyilvántartást kell vezetnie, amelyet közzé kell tenni elektronikusan is, hogy ahhoz a hatóságok és a fogyasztók hozzáférjenek.

• Egyértelművé válik továbbá a módosulással a kereskedelmi hatóság hatásköre, eljárása, továbbá szankciói is.

A kereskedelmi törvény módosulása következtében az üzletek működéséről szóló, jelenleg hatályos kormány-rendelet október 1-jétől hatályon kívül helyezésre kerül, helyette a kereskedelmi tevékenységek folytatásáról szóló új rendelet  (210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet: A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről) készült, amely részletesen tartalmazza a következőket:

• A jogszabály kereskedelmi hatóságként a mozgóboltok, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli (házaló) kereskedelem esetén a kereskedő székhelye szerinti település (a fővárosban a kerületi) jegyzőt jelöli ki.

• Minden más kereskedelmi forma esetében a tevékenység helye szerinti település jegyző a kijelölt kereskedelmi hatóság, akár a működési engedély, akár a bejelentés esetében.

• A rendelet csak nagyon szűk körben határozza meg azt a termékkört, amelyek csak működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók. E termékek a dohányáruk, a veszélyes anyagok és készítmények, egyes festékek és lakkok, az állatgyógyászati készítmények, a fegyver, lőszer, robbanóanyag, növényvédőszerek, a nem veszélyes hulladékok, valamint az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok, a Jöt. szerinti üzemanyagok kivételével. E termékek forgalmazásához gyakorlatilag a jelenleg is hatályos rendben működési engedélyt kell kérni a tevékenység helye szerinti jegyzőtől, aki az egyablakos eljárási rend szerint ahol szükséges bevonja a szakhatóságokat, illetve a vállalkozás kérelmére helyszíni szemlét tart.

• Minden más termék forgalmazása esetén csak be kell jelenteni a folytatni kívánt tevékenységet a rendeletben meghatározott adatokkal, amely  bejelentést a jegyző a termék forgalmazásában érintett szakhatóságokhoz továbbítja, akik a bejelentéstől számított 22 munkanapon belül ellenőrzést folytatnak le. Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatják a jegyzőt, aki a kereskedőt az adott tevékenységgel az adott kereskedelmi formában nyilvántartásba veszi.

• Vannak azonban olyan termékek (főleg állati eredetű élelmiszerek) amelyeknél külön jogszabály írja elő, hogy azok forgalmazását a szakmailag érintett hatóságnak engedélyeznie kell. Ebben az esetben a kereskedelmi törvény előírásaival összhangban e termékek csak ezeknek az engedélyeknek a birtokában forgalmazhatók bármilyen kereskedelmi formában, függetlenül attól, hogy e termékek a bejelentés-köteles kategóriába tartoznak.

Ezért a jogszabály ezekre az esetekre tekintettel a jegyzőt közreműködő hatóságként jelöli ki, amely azt jelenti, hogy a vállalkozás a főszabályhoz igazodóan e tevékenységét is a jegyzőnél jelentheti be, azonban a jegyző ezt az érintett hatósághoz továbbítja. A hatóság az engedély megadásáról értesíti a jegyzőt a nyilvántartásba vétel érdekében. A vállalkozás az engedély iránti kérelmét közvetlenül az érintett hatósághoz is benyújthatja, aki ebben az esetben is az engedély megadásáról értesíti a jegyzőt.

• A nyilvántartás nyilvános, azt a jegyzők az önkormányzat honlapján közzéteszik.

• A jogszabály a kereskedelmi törvény felhatalmazása alapján egyes kereskedelmi formákban korlátozásokat is bevezet. Így például meghatározza azt, hogy közterületi értékesítés keretében csak mely termékeket lehet forgalmazni. A listában nem szereplő termékek közterületi értékesítés keretében nem forgalmazhatóak. Korlátozza bizonyos termékek automatából, mozgóbolt útján, valamint üzleten kívüli (házaló) kereskedés útján történő árusítását is.

• Rendelkezik egyes termékek (pl. szexuális termékek, szeszesital) árusítási feltételeiről is, továbbá a kereskedelmi tevékenységek ellenőrzésében eljáró hatóságok eljárásairól, szankcióiról.

• Lényeges rendelkezés, hogy a rendelet a már működő, működési engedéllyel rendelkező vállalkozásokat nem érinti, a hatálybalépést követően a már működő és engedéllyel rendelkező üzletek esetében csak az első módosítási kérelemre kell a rendelet szerinti új működési engedélyről szóló igazolást kiadni.

Az előbbiekben részletezett kormány-rendeleten kívül módosulni fog a vásárokról és piacokról szóló kormányrendelet, amelyből, összhangban az új rendelettel, kikerül a csak üzlethez kötötten forgalmazható termékek köre, hiszen azt a kereskedelmei tevékenységek feltételeiről szóló rendelet fogja meghatározni, másrészt e rendelet része lesz a bevásárlóközpontok bejelentésére vonatkozó eljárás is.

Forrás: www.nfgm.hu

Kapcsolódó Korm. rendelet:

210/2009 ( IX.29) kormányrendelet

55/2009 ( III 19.) korm. rendelet (a piacokról szóló)A bejelentési kötelezettséget egy ürlapon kell megtenni, amely a működés helye szerinti önkormányzat honlapjáról tölthető le.
Amennyiben az adott önkormányzat még nem készítette el a saját űrlapját, akkor bármely más önkormányzati honlapról letöltött üres (fejléc nélküli) űrlap használható.
Kategória: Cégügyek

Címkefelhő

békéltető testület együttműködési megállapodás ellentmondás Fizetési meghagyás fogyasztóvédelem haszonélvezeti jog hatóságok hitel igényérvényesítés jótállás jótállás szavatosság lakásvásárlás munkaerő alkalmazása működési engedély opciós jog szakképesítés nélkül szavatosság tanuló foglalkoztatása tanulószerződés társasház törlesztő részlet végrehajtás árverés öröklési illeték új alkotmány ügyvéd Dunabogdány ügyvéd Leányfalu ügyvéd Szentendre ügyvéd Tahitótfalu ügyvéd Visegrád