header-hatter-2
2011. január 13., csütörtök 07:45

Tájékoztató a Fizetési meghagyásos eljárásról

Tájékoztató a Fizetési meghagyásos eljárásról

Fizetési meghagyásos eljárás útján érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, amelynek összege az 1millió forintot nem haladja meg, ha a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye v. tartózkodási helye, ill. székhelye v. képviselete és ha a pénzkövetelés nem munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű jogviszonyából és a bedolgozói jogviszonyból ered.

Egyébként a jogosult maga dönti el, hogy fizetési meghagyásos eljárást indít-e, vagy keresettel él a kötelezettel szemben, azaz pert indít.

Az eljárás nemperes eljárás= nincs tárgyalás, a fél meghallgatásának bizonyítási eljárás lefolytatásának nincs helye

A közjegyző az ország egész területére illetékes.

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet írásban, az erre rendszeresített űrlapon v. szóban kell előterjeszteni.

Az elektronikus úton előterjesztett kérelmek elosztása a MOKK rendszerének alkalmazásával automatikusan, a közjegyzői székhelyek között egyenlő arányban történik.

A papír alapon benyújtott és a szóban előterjesztett kérelem folytán indult eljárásban az a közjegyző jár el, akihez a kérelmet benyújtották, illetve akinél a kérelmet előterjesztették. A kérelmet a fél bármelyik közjegyzőnél benyújthatja vagy szóban előterjesztheti.

A közjegyző a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül - elektronikus úton beadott kérelem esetén 3 munkanapon belül bocsátja ki.

A fizetési meghagyás ellen a kötelezett annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a közjegyzőhöz benyújtott ellentmondással élhet. Nem tekinthető a fizetési meghagyás megtámadásának, ha a kötelezett csak a fizetésre halasztás vagy részletfizetés engedélyezését kéri.

Ha a fizetési meghagyást a kötelezett nem vette át, azt kézbesítettnek kell tekinteni, a végrehajtható okirat kézbesítésétől számított 15 nap alatt a kötelezett ellentmondással élhet.

Ha a fizetési meghagyást ellentmondással határidőn belül nem támadták meg, annak ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek, vagyis végrehajtható.

A kellő időben előterjesztett ellentmondás folytán a fizetési meghagyásos eljárás - az ellentmondással érintett részben - perré alakul át.

A közjegyző felhívja a jogosultat, hogy az értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságnak benyújtott beadványon a peres eljárás illetékét rója le és az ügyre vonatkozó részletes tényállításait adja elő és bizonyítékait terjessze elő, Figyelmeztetés: ellenkező esetben a bíróság a pert megszünteti. Ebben az esetben a perben több tárgyalásra kerülhet sor, a végén ítélettel zárul az ügy, mely jogerős ítéletként végrehajtható lesz.

 

Végrehajtást jogerős fizetési meghagyás esetén annál a közjegyzőnél lehet indítani, aki a fizetési meghagyást kibocsátotta, ítélet esetén az ítéletet hozó bíróságnál.

 

Ügyvédi Irodánk rendelkezik az elektronikus fizetési meghagyás kérelem, az ellentmondás és  a végrehajtási kérelem benyújtásának feltételeivel.

Címkefelhő

békéltető testület együttműködési megállapodás ellentmondás Fizetési meghagyás fogyasztóvédelem haszonélvezeti jog hatóságok hitel igényérvényesítés jótállás jótállás szavatosság lakásvásárlás munkaerő alkalmazása működési engedély opciós jog szakképesítés nélkül szavatosság tanuló foglalkoztatása tanulószerződés társasház törlesztő részlet végrehajtás árverés öröklési illeték új alkotmány ügyvéd Dunabogdány ügyvéd Leányfalu ügyvéd Szentendre ügyvéd Tahitótfalu ügyvéd Visegrád